2D Animation with Flash
หลักสูตร : 2D Animation with Flash
ภาพรวมของการเรียน
หลักสูตรสำหรับผู้ที่ต้องการเป็น Web and Multimedia Designer โดยเริ่มศึกษาการทำงานของ Adobe Flash CC ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนไปถึงการเขียนภาษา Action Script ที่สามารถสร้างงานสื่อนำเสนอ และเว็บไซท์ในรูปแบบของอนิเมชันที่มีการโต้ตอบได้ สามารถวิเคราะห์ในการออกแบบชิ้นงานให้เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะเป็นงานออฟไลน์ หรือออนไลน์
เนื้อหาหลักสูตร
ครั้งที่ 1

เริ่มต้นกับ Flash CC และ การสร้างงาน/การควบคุม Animation ด้วย Timeline และ การสร้าง Animation

 • รู้จัก Flash และขอบเขตในการทำงาน
 • ทดลองสร้าง Graphic อย่างง่ายใน Flash ด้วยอุปกรณ์วาดภาพเบื้องต้น
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Animation และวิธีทำภาพเคลื่อนไหวใน Flash แบบ Frame by Frame และแบบ Shape Tweening
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Frame และการควบคุมเวลาผ่าน Timeline
 • ทดลองสร้าง Animation แบบพื้นฐาน ด้วยวิธี Frame by Frame และแบบ Shape Tweening
 • รู้จักรูปแบบไฟล์และการสร้างไฟล์ที่จะนำ Flash ไปใช้งานจริง
ครั้งที่ 2

การสร้าง graphic ด้วยเครื่องมือวาดขั้นสูง และการสร้าง Animation แบบ Motion Tweening

 • เรียนรู้การสร้าง Graphic ขั้นสูงด้วยอุปกรณ์ทั้งหมดใน Flash
 • รู้จักกับ Symbol และ Library และการใช้ตัวอักษรใน Flash
 • การนำ Graphic จากนอกโปรแกรม Flash เข้ามาใช้กับงาน เช่น รูปภาพจากกล้องดิจิตอล หรือ รูปที่วาดจาก Illustrator
 • การทำ Animation ยอดนิยม เช่น Fade in – out ,หมุนหรือเคลื่อนที่ไปมา ที่เรียกว่า Motion Tweening
 • การทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในทิศทางที่กำหนด หรือ Motion Guide
 • ทดลองสร้าง Animation เป็นเรื่องราวโดยศึกษาจาก banner และ introduction บน website ต่างๆ เพื่อเรียนรู้วิธีจัดการ timeline ควบคู่กับ Tweening shape และ Tweening motion
ครั้งที่ 3

การสร้าง Layer effect ด้วย Masking Layer และสร้างงานจริงจากเทคนิคการสร้าง Animation ทั้งหมด

 • เพิ่มเทคนิคพิเศษในการสร้าง Animation ด้วยการซ้อนภาพด้วย Layer และ Layer effect
 • ทดลองสร้างภาพและ Animation ในลักษณะที่มองเห็นทีละส่วน หรือ Masking Layer
 • เรียนรู้การใช้มุมกล้องในการทำ Animation (Camera View)
 • ทดลองสร้างงาน Animation เป็นเรื่องราวโดยอาศัยความรู้ในการทำ Animation ทุกรูปแบบ
ครั้งที่ 4

การสร้างภาพเคลื่อนไหวที่สามารถตอบโต้ได้ (Interactive Movie) ด้วยคำสั่ง Basic Actionscript

 • วิธีสร้างปุ่มให้กดบน Web หรือ Presentation และเทคนิคการออกแบบปุ่มในรูปแบบต่างๆ
 • ทดลองใช้คำสั่ง Actionscript เพื่อควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาพเคลื่อนไหว เช่นการสั่งให้ Play, Start, Stop , Go to หรือ Pause ไว้
 • ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Event ในการกดปุ่ม เช่น rollOver, keypress, press เพื่อนำไปทำปุ่มให้กดบน web ในรูปแบบต่างๆ
 • ทดลองสร้าง Interactive Movie เพื่อสร้างงาน Web page หรือ Presentation และการตรวจสอบผลงานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีการต่างๆ
 • สร้างการ Link เชื่อมแต่ละหน้า Web Page หรือ presentation ด้วย Action: gotoAndPlay (Frame Number และ Frame Label)
 • สร้าง Web Interface ด้วย Flash ในรูปแบบต่างๆ
ครั้งที่ 5

เรียนรู้ Actionscript สำหรับงานประเภท offline และ CD, สร้างอนิเมชันซับซ้อนด้วย Movie Clip

 • Action: fscommand เพื่อสั่งให้ Game หรือ Presentation เล่นแบบ Full screen
 • ทำความรู้จัก symbol สารพัดประโยชน์ Movie Clip
 • สร้างภาพเคลื่อนไหวที่ซับซ้อนมากขึ้นด้วย Movie Clip
 • เรียนรู้การใช้ Filter ใน Flash CS6
ครั้งที่ 6

Actionscript เพื่อการควบคุม Movie Clip และการประยุกต์ใช้ Symbol

 • สร้างปุ่มกดบน Web ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ ( Button + MovieClip )
 • สร้างปุ่มที่มี animation ซับซ้อนโดยอาศัย Movie Clip
 • การควบคุม Movie Clip
 • ทดลองสร้างงาน ด้วยการประยุกต์ใช้การควบคุม MovieClip เพื่อสร้างงานที่ซับซ้อน
ครั้งที่ 7

รู้จักกับการลำดับชั้นของ Symbol (Target Path) การใช้ input Text และ dynamic Text

 • รู้จักกับลำดับชั้นของ Symbol (Target Path)
 • การใช้ Movie Clip ควบคุม Animation ต่างๆ
 • เรียนรู้การแก้ไข Text Field และการใช้งาน Setting Variables
 • ทดลองทำแบบฟอร์มด้วยคำสั่ง Text option เพื่อรับค่าต่างๆ จาก User
ครั้งที่ 8

การใส่เสียงประกอบบนงาน Flash ประเภทต่างๆ และการ loadMovie

 • ทดลองสร้างปุ่มที่มีเสียงต่างๆ เพื่อสร้างปุ่มที่ใช้บน web อย่างสมบูรณ์แบบ
 • ทดลองใส่เสียงให้กับงาน presentation และ Flash webpage
 • ควบคุมเสียงด้วย Actionscript
 • การ Export Movie และ Sound ในรูปแบบของ Shockwave Flash เพื่อนำไปใช้ในงาน สร้างเว็บเพจ
 • การใส่ VDO ลงในงาน Flash
 • Actionscript: loadMovie เพื่อแยก movie ออกเป็นส่วนๆ สำหรับงานที่มีขอบเขตใหญ่
 • Actionscript: getURL เพื่อทำ Link จากปุ่มใน Flash
 • สรุปและเสนอแนะเทคนิคพิเศษจากประสบการณ์ของวิทยากร
พื้นฐานของผู้เรียน
Window 98-XP
โปรแกรมที่ใช้
Adobe Flash CC
ประโยชน์ที่ได้รับ

 • ผู้จบหลักสูตรจะสามารถสร้าง Web ที่ทำด้วยโปรแกรม Flash ได้อย่างมืออาชีพ และได้เรียนรู้การใช้คำสั่ง Action Script เพื่อการทำ Game หรือ Presentation ชั้นสูง

 • ผู้เรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้ ฟรี ในระยะเวลา 1 ปี

 • ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ

ค่าอบรม
 • เรียน 8 ครั้ง รวม 28 ชั่วโมง
 • ค่าอบรม 5,900 บาท (เพียงชั่วโมงละ 211 บาท)
รอบเรียน
วิธีชำระเงิน
โอนเข้าบัญชี

ชื่อบัญชี โรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขบัญชี 497-0-20891-3
บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา เซ็นทรัลแอร์พอร์ท เชียงใหม่กรุณา Fax ใบ pay in มายืนยันที่ 053-284-636 หรือ Scan ส่งมาที่ contact@InDEschool.net
ชำระเงินสดด้วยตนเอง

โรงเรียนนวัตกรรมการออกแบบและการศึกษา
เลขที่ 209/23 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50100

เวลาทำการ 09:00 - 20:30 น. ทุกวัน เบอร์โทร 053-284-636 , 088-259-1714